Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc

02/09/2016