Biến ‘tài sản công thành tư’ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

09/06/2017